Curriculo de cinto branco (6º Kyu)

Uke – Defesas

_______________________________________________________________________

Harai Uke (Gedan Barai)*

Jodan Uke (Age Uke)

Yoko Uke*

Yoko Uchi

Tsuki/Uchi – Socos /Ataques

_______________________________________________________________________

Shomen Tsuki (Maete Tsuki)

Gyaku Tsuki

Oi Tsuki*

Geri – Pontapés

_______________________________________________________________________

Mae Geri*

Dachi – Posições base

_______________________________________________________________________

Heisoku Dachi

Musubi Dachi*

Shizen Dachi (Soto Hachiji Dachi) *

Heiko Dachi

Shiko Dachi

Zenkutsu Dachi*

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Ichi*
 2. Kihon Kata Ni*
 3. Kihon Kata San
 4. Kihon Kata Yon

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

 1. Yoko Uke
 2. Jodan Uke
 3. Harai Uke

Kumite

_______________________________________________________________________

Livre (Rounds de 2 minutos com 2 adversários)

(*) Para exame de Branco/Amarelo

Currículo de cinto amarelo (5º Kyu)

Uke – Defesas

_______________________________________________________________________

Shuto Uke*

Sukui Uke

Ude Uke*

Tsuki/Uchi – Socos /Ataques

_______________________________________________________________________

Kizami Tsuki*

Shuto Uchi

Ura-Ken*

Ura-Uchi

Geri – Pontapés

_______________________________________________________________________

Sokuto Geri / Yoko Geri

Mawashi Geri*

Dachi – Posições base

_______________________________________________________________________

Neko Ashi Dachi

Jiyu Kamae Dachi*

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Go*
 2. Kihon Kata Roku*
 3. Kihon Kata Shichi*

   

Kata

_______________________________________________________________________

Heian (Pinan) Nidan – Bunkai e Bunkai Kumite

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

 1. Shiko Dachi, Sukui Uke*
 2. Shiko Dachi, Yoko Uchi Uke*
 3. Shiko Dachi, Ude Uke*

Kumite

_______________________________________________________________________

Livre (Rounds de 2 minutos com 3 adversários) *

 

Kihon

_______________________________________________________________________

Livre utilizando uma sequência de 2 movimentos, do exame respectivo ou anterior, em 4 direcções diferentes. *

(*) Para exame de Amarelo/Laranja

Currículo de cinto laranja (4º Kyu)

Uke – Defesas

_______________________________________________________________________

Shuto Barai*

Nagashi Uke

Tsuki/Uchi – Socos /Ataques

_______________________________________________________________________

Nukite*

Empi Uchi*

Teisho Uchi*

Haito Uchi

Kentsui Uchi

Geri – Pontapés

_______________________________________________________________________

Hiza Geri

Ushiro Geri*

Dachi – Posições base

_______________________________________________________________________

Kokutsu Dachi*

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Hachi*
 2. Kihon Kata Ku*
 3. Kihon Kata Jyu*

   

Kata

_______________________________________________________________________

Heian (Pinan) Sandan – Bunkai e Bunkai Kumite

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

 1. Neko Ashi Dachi, Shuto Uke, Mae Geri*
 2. Zenkutsu Dachi, Nagashi Uke, Empi Uchi*
 3. Shiko Dachi, Shuto Barai, Gyaku Tsuki*

Kumite

_______________________________________________________________________

Livre (Rounds de 2 minutos com 4 adversários) *

 

Kihon

_______________________________________________________________________

Livre utilizando uma sequência de 3 movimentos, do exame respectivo ou anterior, em 4 direcções diferentes. *

(*) Para exame de Laranja/Verde

Currículo de cinto verde (3º Kyu)

Uke – Defesas

_______________________________________________________________________

Kakete Uke*

Teisho Uke

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Jyu Ichi*
 2. Kihon Kata Jyu Ni*
 3. Kihon Kata Jyu San*

   

Kata

_______________________________________________________________________

Heian (Pinan) Shodan – Bunkai e Bunkai Kumite

MyujyuBunkai*

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

3 defesas à escolha para 3 ataques *

Kumite

_______________________________________________________________________

Jyu Ippon Kumite

Livre (rounds de 2 minutos com 5 adversários) *

 

Kihon

_______________________________________________________________________

Livre utilizando uma sequência de 4 movimentos, do exame respectivo ou anterior, em 4 direcções diferentes. *

(*) Para exame de Verde/Azul

Currículo de cinto azul (2º Kyu)

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Jyu Yon*
 2. Kihon Kata Jyu Go*
 3. Kihon Kata Jyu Roku*

   

Kata

_______________________________________________________________________

Heian (Pinan) Yondan – Bunkai e Bunkai Kumite*

ShinseiBunkai

Aoyagi – Bunkai

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

3 defesas à escolha para 3 ataques *

Kumite

_______________________________________________________________________

Jyu Ippon Kumite

Livre (rounds de 2 minutos com 6 adversários)*

 

Kihon

_______________________________________________________________________

Livre utilizando uma sequência de 4 movimentos, do exame respectivo ou anterior, em 6 direcções diferentes. *

(*) Para exame de Azul/Castanho

Currículo de cinto castanho (1º Kyu)

Kihon Kata

_______________________________________________________________________

 1. Kihon Kata Jyu Shichi

   

Kata

_______________________________________________________________________

Heian (Pinan) Godan – Bunkai e Bunkai Kumite

Bassai DaiBunkai

Seienchin – Bunkai

Jyuroku

Kihon Kumite

_______________________________________________________________________

3 defesas à escolha para 3 ataques

Kumite

_______________________________________________________________________

Jyu Ippon Kumite

Jyu Kumite

 

Kihon

_______________________________________________________________________

Uke Wasa

Tsuki Wasa

Uchi Wasa

Keri Wasa

 

 


Anúncios